KRS 0000161880

Wydarzenia

Jak rozliczyć się za 2022?

Jak rozliczyć się za 2022?

Skala podatkowa w 2022

(po zmianach od 1 lipca 2022, obowiązująca w całym 2022 roku)

Dochód:

 • do 30 000 zł – nieopodatkowany,
 • od 30 00 zł do 120 000 zł opodatkowanie  stawką 12%,
 • powyżej 120 000 zł opodatkowanie stawką 32%.

Formy opodatkowania w 2022

Skala podatkowa (zasady ogólne) PIT36 / PIT37 Dochód: do 120000 - 12% od 120000 - 32% 30 tys. zł brak Zerowy PIT dla rodzin 4+ i emerytów.
Podatek liniowy PIT-36L 19% od dochodu brak limit odliczenia zapłaconej składki od przychodu/ zaliczenia w kup zapłaconej składki do kwoty 8700 zł Zerowy PIT dla rodzin 4+ i emerytów.
Ryczałt ewidencjonowany PIT-28 Od przychodu; stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17% brak zmniejszenie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej Zerowy PIT dla rodzin 4+ i emerytów.
Karta podatkowa PIT-16A Zgodnie z decyzją naczelnika US brak zmniejszenie podatku o 19% zapłaconej składki zdrowotnej brak

Co z ulgą dla klasy średniej?

W pierwotnej wersji w roku 2022 miała obowiązywać ulga dla klasy średniej. W wyniku nowelizacji przepisów od 1 lipca 2022 roku została ona wycofana.
Finalnie jednak może ona mieć zastosowanie przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Po złożeniu rocznego rozliczenia PIT36 lub PIT 37 urząd skarbowy dokona za nas hipotetycznego rozliczenia podatku za 2022 rok z zastosowaniem właśnie tej ulgi dla kasy średniej. Gdy wynik symulacji z zastosowaniem ulgi dla kasy średniej spowoduje wyliczenie mniejszego rocznego zobowiązania podatkowego niż rozliczenie z zastosowaniem 12% stawki podatkowej , to wówczas zostanie ona praktycznie wdrożona. Nastąpi z  urzędu przeprowadzenie tzw. rozliczenia hipotetycznego podatku i zwrócenie podatnikowi różnicy między:
 • zeznaniem złożonym bez uwzględnienia ulgi a
 • zeznaniem, w którym ulga wystąpiła.

Czy mogę odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.
Jednakże w wyniku nowelizacji z dniem 1 lipca 2022 roku wprowadzono możliwość:
 • dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym prawo do odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotnej od przychodu do wysokości 8700 zł;
 • dla podatników rozliczających się ryczałtem prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Czy 500+ rozliczam w PIT?

Przychód ze świadczenia wychowawczego 500+ jest zwolniony z opodatkowania podatkiem PIT, dlatego też nie ujmujemy go w naszych zeznaniach rocznych.
Otrzymywanie powyższego świadczenia nie wpływa na wartość kwoty wolnje od podatku, nie wpływa na możliwość wejścia w drugi próg podatkowy i nie pozbawia rodziców prawa do wspólnego rozliczania się z dzieckiem.

Co to 1,5%?

To dotychczasowy 1% z podatku przekazywany przez osoby fizyczne na organizacje pożytku publicznego (opp).
W roku 2022 na skutek zmian podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz opodatkowania dochodów do 120 000 zł  stawką 12% podatku, nastąpiło realne obniżenie obciążenia podatkiem tej grupy dochodów. Tym samym nastąpiło realne zagrożenie zmniejszenia dotychczasowym przychodów organizacji pożytku publicznego korzystających z obowiązującego w latach poprzednich prawa otrzymywania 1% podatku dochodowego od podatników. Od 1 lipca 2022 roku podwyższono więc kwotę odpisu na rzecz opp do 1,5% należnego podatku.
Przekazanie 1,5% podatku dla opp nie jest żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym dla podatnika. Jest tylko jego suwerenną decyzją jakie cele społecznie użyteczne chce wesprzeć w ramach należnego państwu 1,5 podatku.

Ulgi i odliczenia

 • Zerowy PIT dla młodych (dotyczy osób do 26. roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia)

Osoby te zwolnione są z płacenia podatku od dochodu nieprzekraczającego w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W przypadku wyższych zarobków zobowiązane są do zapłaty podatku od nadwyżki dochodu od kwoty 85 528 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi jest spełnienie łącznie następujących warunków: odpowiedni wiek, rodzaj przychodu, moment uzyskania przychodu i limit kwotowy dochodu.

 • Zerowy PIT dla rodzin 4+ (dotyczy tylko rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci)
Z ulgi może skorzystać rodzic / opiekun prawny wychowujący czworo lub więcej dzieci, który zostaje zwolniony z obowiązku płacenia podatku od przychodów nieprzekraczających w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi jest bycie podatnikiem opiekującym się dziećmi, które są: małoletnie, bez względu na ich wiek jeżeli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,  do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zysków kapitałowych lub przychodów zwolnionych z podatku (PIT-0 dla młodych) przekraczających 16 061,28 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. Wykluczeniu podlegają dzieci, które zarabiają i stosują opodatkowanie według metody podatku liniowego (19%) albo płacą podatek zryczałtowany.
Ulga 4+ przysługuje każdemu z rodziców z osobna, niezależnie od formy opodatkowania, do wyżej wymienionego limitu. Z korzystania z ulgi wyłączeni są podatnicy osiągający przychody z umowy o dzieło lub praw autorskich. Wyjątkiem są przychody z praw autorskich osiągane w ramach umowy o pracę.

 • Zerowy PIT dla seniorów(dotyczy mężczyzn, którzy mają więcej niż 65 lat i kobiet powyżej 60. roku życia, którzy nie pobierają emerytury z ZUS, a dodatkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym)

Z PIT-0 nie mogą skorzystać seniorzy , którzy pobierają emeryturę i jednocześnie pracują. Dzięki tej uldze uprawniona grupa seniorów może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania przychodów do wysokości 85 528 zł w danym roku.  Zerowy PIT obejmuje przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową, 19% podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulga zerowego PIT wyklucza seniorów, którzy osiągają m.in. przychody z umowy o dzieło, czy też praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych w ramach umowy o pracę).

 

 • Ulga na dzieci (prorodzinna) (dostępna dla rodziców / opiekunów rozliczających się na zasadach ogólnych)

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać  rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które są: małoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny bez względu na ich wiek, do ukończenia 25. roku które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (od 2022 r. wartość renty socjalnej wynosi 1338,44 zł co oznacza, że limit zarobków dziecka w tym przypadku jest równy 16 061,28 zł). Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Do dochodów tych nie wlicza się renty.
Odliczenie ulgi na dziecko/dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych, którzy zgodnie definiują proporcję skorzystania z niej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami / opiekunami – kwotę ulgi podatnicy odliczają w równych częściach. W przypadku wychowywania jednego dziecka warunkiem skorzystania z ulgi przez rodziców jest nieprzekroczenie wspólnego dochodu (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie łącznie 112 tys. zł (dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim  limitem jest kwota 56 tys. zł. Rodziców wychowujących dwoje lub więcej dzieci nie obowiązują limity dochodu. Rodzice spełniający warunki skorzystania z ulgi mogą podobnie jak w latach poprzednich odliczyć kwotę: do 1 112,04 zł rocznie (92,67 zł mies.) na wychowywanie pierwszego i drugiego dziecka (na każde z nich), do 2 000,04 zł rocznie (166,67 zł mies.) na trzecie dziecko, do 2 700,00 zł rocznie (225,00 zł mies.) na czwarte i każde kolejne dziecko. Ulga jest nielimitowana liczbą posiadanych dzieci.

 

 • Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecka

 

Osoba, która samotnie wychowuje dziecko (jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, osobą rozwiedzioną, w separacji) może skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, które pozwala jej rozliczyć się razem z dzieckiem. Dziecko podlegające wspólnemu rozliczeniu musi być małoletnie, albo pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zysków kapitałowych lub przychodów zwolnionych z podatku (PIT-0 dla młodych) przekraczających 16 061,28 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Dochody podatnika korzystającego z tej ulgi do celów ustalenia wysokości podatku zostaną podzielone na pół, wyliczony zostanie podatek, który następnie przemnożony zostanie przez 2.
 
Bez względu na wybór i możliwość zastosowania wyżej wspomnianych ulg czy odliczeń, każdy podatnik rozliczając swój PIT może skorzystać z pomocy Fundacji Kolorowy Świat i zastosować sprawdzony przez miliony Polaków dedykowany program do rozliczeń, a przy tym uratować życie wcześniaków.
Wystarczy wejść na stronę www.kolorowyswiat.org i zapamiętać nr KRS 0000 161880

Użyj sprawdzonego przez miliony Polaków
programu do rozliczania PIT na
www.kolorowyswiat.org
i pomóż wcześniakom swoim 1,5 %
KRS 0000 161 880

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS